Regulamin internetowej platformy dystrybucyjnej SF-Filter Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne
1. Właścicielem platformy dystrybucyjnej działającym pod adresem internetowym www.sf-filter.pl jest firma SF-Filter Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Towarowej 10, 59-300 Lubin.
2. Internetowa platforma dystrybucyjna prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie osobom prawnym lub innym podmiotom niebędącym konsumentami.
3. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie internetowej platformy dystrybucyjnej www.sf-filter.pl.
4. Korzystanie z platformy możliwe jest jedynie po akceptacji niniejszego regulaminu.

II. Definicje
1. Sprzedawca – SF-Filter Sp. z o.o.
2. Platforma – internetowa platforma dystrybucyjna prowadzona przez sprzedawcę i działająca pod adresem internetowym www.sf-filter.pl pozwalająca na dokonywanie zakupów hurtowych towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
3. Kupujący – przedsiębiorca lub inny podmiot niebędącym konsumentem, który nabywa Towar, zarejestrowany w systemie informatycznym Platformy, w ilościach hurtowych.
4. Towar – przedmiot transakcji handlowej znajdujący się w ofercie i sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy.

III. Rejestracja w systemie informatycznym platformy
1. Warunkiem uzyskania statusu Kupującego jest rejestracja w systemie informatycznym Platformy.
2. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem pracownika Sprzedawcy.
3. Dokonując rejestracji Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji transakcji kupna/sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.
4. Kupujący po zarejestrowaniu w systemie informatycznym otrzymuje dane konieczne do zalogowania oraz indywidualne hasło. Otrzymane hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu.

IV. Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez formularz zamówieniowy w systemie informatycznym Platformy 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu z wyłączeniem czasu przeznaczonego na konserwacje i aktualizacje systemu.
2. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą zarejestrowania go w systemie informatycznym Platformy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy w magazynie Sprzedawcy nie będzie wystarczającej ilości produktów zamówionych przez Kupującego lub też gdy część towarów stała się niedostępna po złożeniu zamówienia.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy w przypadku określonym w punkcie nr 3.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności gdy Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do czasu uregulowania istniejącej zaległości.
6. Złożone zamówienie może zostać anulowane lub skorygowane przez Kupującego w przypadku, gdy zamówienie ma status „Niepotwierdzone” wyłącznie za pośrednictwem działu sprzedaży Sprzedawcy poprzez opiekuna właściwego dla Kupującego. Natomiast w zamówieniu o statusie „Potwierdzone” nie można dokonać żadnych zmian i jest ono równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
7. Wszystkie ceny podane są cenami netto wyrażone w złotych polskich. Obowiązującą ceną produktu jest cena w chwili złożenia zamówienia. Faktura VAT wystawiana jest dla kupującego i dostarczana wraz z dostawą. 8. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie platformy po zalogowaniu się na swoje konto.

V. Dostawa oraz koszty wysyłki.
1. Zamówione towary dostarczane są na terenie całej Polski.
2. Dla wartości transakcji powyżej 500 PLN netto Sprzedawca pokrywa koszty transportu. Przesyłka dostarczana jest za pośrednictwem transportu własnego, firm transportowych i kurierskich. Sprzedawca zastrzega sobie swobodne prawo wyboru sposobu dostawy.
3. W przypadku niespełnienia minimum logistycznego 500 PLN netto zamówienia będą realizowane na zasadzie odbioru transportem własnym lub na koszt Kupującego. W przypadku gdy przesyłka będzie realizowana na Koszt Kupującego, wówczas zastosowanie maja następujące kwoty:
a) 16,00 PLN dla przesyłek standardowych oraz przesyłek standardzie „do godz. 12:00”
b) 20,50 PLN dla przesyłek za pobraniem
4. Powyższe ceny mogą ulec zmianie zgodnie z taryfą przewoźnika. W przypadku przesyłek „do godz. 12:00” możliwość realizacji we wspomnianym standardzie jest uzależniona od zdolności logistycznych przewoźnika.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firm przewozowych.

VI. Płatności i rabaty
1. Metody płatności oraz rabaty ustalane są indywidualnie z każdym Kupującym.
2. Termin płatności nie podlega modyfikacji z poziomu zalogowanego Kupującego.
3. Nie ma możliwości dokonania płatności kartą.

VII. Gwarancja i reklamacje
1. Wszystkie produkty dostępne na platformie objęte są 12 miesięczna gwarancją.
2. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu lub w wyniku niewłaściwego składowania bądź eksploatowania produktu.
3. Dokonując zwrotu Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć reklamowany produkt na adres siedziby Sprzedawcy:
SF-Filter Sp. z o.o.
ul. Towarowa 10
59-300 Lubin.
4. Reklamacje wadliwego towaru będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcy.

VIII. Zwroty
1. Sprzedawca sprzedaje Towary bez prawa zwrotu z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem lub z zastrzeżeniem punktu nr 2.
2. Zasady dokonywania ewentualnych zwrotów Towarów przez Kupujących reguluje odrębne porozumienie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
3. W przypadku zwrotu towarów muszą być spełnione następujące warunki:
• towar nie może być używany,
• towar musi być zapakowany w opakowanie fabryczne,
• wszystkie dokumenty przekazane kontrahentowi muszą być zwrócone

IX. Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym
3. Zamówienia złożone przez Kupującego przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.07.2015 r.    site by visiosoft GmbH